Kohlenzeche (Hamm): Zeche Heinrich-Robert, Zeche Radbod, Zeche Sachsen, Zeche Maximilian, Zeche Westfalen, Bergwerk Ost, Schacht Lerche

Kohlenzeche (Hamm): Zeche Heinrich-Robert, Zeche Radbod, Zeche Sachsen, Zeche Maximilian, Zeche Westfalen, Bergwerk Ost, Schacht Lerche

Out of Stock
Notify me when this book is in stock?

 
Book Details
ISBN-13: 9781159100971
Publisher: Books LLC
Binding: Paperback
Language: German
Series Title: German
Weight: 86.26 gr
ISBN-10: 1159100977
Publisher Date: 18 Oct 2010
Height: 150 mm
No of Pages: 50
Spine Width: 3 mm
Width: 225.5 mm
Related Categories
User Reviews

Be the first to Write a Review on this book Kohlenzeche (Hamm): Zeche Heinrich-Robert, Zeche Radbod, Zeche Sachsen, Zeche Maximilian, Zeche Westfalen, Bergwerk Ost, Schacht Lerche